{"total":403,"stores": [ {"name":"CTY TNHH TM DV HUYỀN MY","web_address":"Thôn Hoài Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29772.66532449911!2d106.0075519951735!3d21.129178280996474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313509a9d76fbbcd%3A0x214974d89305d3cf!2sLi%C3%AAn+B%C3%A3o%2C+Ti%C3%AAn+Du+District%2C+Bac+Ninh+Province%2C+Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1545966732736","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"} ] }